با سلام . آدرس مرکزبهداشت غرب تهران :خیابان آزادی -خیابان استاد معین خیابان دستغیب غربی مرکز بهداشت غر ب تهران.... تلفن : 66015524 جهت استفاده کامل از سایت از براوزر های ( firefox - google chrome ) استفاده فرمایید . جهت یافتن اطلاعات مورد نظر به زیر سایت مربوطه مراجعه فرمایید

ساعت
تقویم
دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
معرفی واحد

 

 

شرح وظایف کارکنان واحد امور اداری

 

رئیس امور اداری :

دریافت دستور وبرنامه کار از از سرپرست مربوطه .

راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی وتقسیم کار بین آنها .

برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع موجودسازمان .

برنامه ریزی جهت ارتقاءمستمر کیفیت فرایند ها .

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل.

تهیه شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی وابلاغ به آنها .

نظارت برانجام کارهای کارگزینی مانند مرخصی  ، ترفیعات ،بازنشستگی ، ......برابرقوانین ومقررات استخدامی.

نظارت برکارهای دفتری وارسال ومراسلات ستاد ومراکز تابعه .

رسیدگی ونظارت برمتصدیان امور عمومی مراکز .

رسیدگی ومراقبت دفاتر حضور وغیاب کارکنان وکارت زنی .

بررسی نامه های تهیه شده وامضای آنها.

شرکت در کمیسون ها ونشت های مربوطه .

تهیه گزارش لازم برای مقام مافوق .

بررسی آمار عملکرد ماهانه واحد های زیر مجمومه وارائه راهکار جهت بهینه  سازی فعالیتها .

پیگیری موارد تخلف اداری وکاری پرسنل ومسائل حقوقی مرکز تا حصول نتیجه .

انجام دیگر کارها مربوطه برابر دستور مقام مافوق .

نظارت وسرپرستی (مدیر خدمات پشتیبانی وتدارکات ،چاپ وتکثیر ، نقلیه ،انبار  ملزومات ،کارگزینی ، نگهبانی ،کارپردازان ،دبیرخانه )

جایگزین سرپرست .

جوابگویی به شکایات پرسنل وارباب رجوع  

برگزاری جلسات حل مسائل پرسنل .

مدیر خدمات پشتیبانی وتدارکات :

تهیه لیست تامین کنندگان عمومی مجاز

نظارت براجرای مفاد قرار داد های خرید خدمات عمومی و واگذاری خدمات در مانی از طریق بازدید های دوره ای وموردی از مراکز ، پایگاه ها وخانه های بهداشت .

تسلط بر دستور العمل های سیستم مدیریت کیفیت مرکز

بازنگری دستور العمل های فرایند های پشتیبانی مرکز وارائه پیشنهادات اصلاحی.

شرکت در جلسات وکمیته مرکز ومشارکت فعال در بحث ها .

شرکت در کلاس های آموزشی وارتقاء توانایی های شغلی .

ارتباط با واحد های دانشگاه برای سرعت بخشیدن به روند برنامه های مورد نظر مرکز .

انجام سایر امور جاری وپیگیری دستورات مقام مافوق.

بازنگری دستورالعمل های سیستم  .

نظارت وکنترل عملکرد متصدیان امور عمومی مراکز تابعه ستاد مناطق .

هماهنگی با متصدیان امور عمومی مراکز تابعه جهت  اجرای به موقع بخش نامه ها .

 

خدمات :

دریافت دستور برنامه کار از سرپرست مربوطه .

تهیه شرح وظایف کارکنا ن  تحت سرپرستی  (انبار لوازم  مصرفی ، چاپ وتکثیر ، خدمتگزاران ورانندگان خودرو های دولتی وخصوصی )

تعیین نحوه انجام نظافت وتخلیه زباله  ونظارت برنحوه انجام نظافت مراکز وواحد ها .

تعیین زمان سم پاشی مراکز وواحد ها برای مقاطع مورد نیاز وپیگیری انجام سمپاشی درزمان تعیین شده براساس نظر کارشناس بهداشت محیط.

کنترل تاریخ انقضاء کپسول های آتش نشانی .

بازدید از قسمتهای مختلف حسب وظیفه نارسائیهای موجود .

تشکیل پرونده برای خودرو های دولتی ونگهداری کلیه  مدارک مربوط خودرو از قبیل سند ماشین،  لوازم یدکی ، لاستیکهای خریداری شده ، تعمیرات انجام شده ، تاریخ برگ های درخواست  وقبض انبار.

پیگیری امور بیمه وطرح ترافیک خودرو ها .

تهیه چک لیست نحوه نگهداری خودر وهای دولتی ،بررسی ماهیانه خودرو ها وتعیین معایب آنهاا از روی چک لیست وضبط در پرونده .

اعلام معایب خودرو ها به رانندگان ، توضیح معایب مشاهده شده هنگام بازدید وراهنمایی پرسنل جهت رفع معایب وارائه آموزش به رانندگان  جهت حفظ خودرو ها .

نظارت برعملکرد خودرو های دولتی وشرکتی وآژانسهای موردی وپیگیری اشکالات بوجود آمده .

تهیه لیست هزینه سوخت مصرفی وهزینه شست وشو وپنچر گیری خودر وهای دولتی .

تهیه وتنظیم اسناد مالی مربوط به وسایل نقلیه شرکتهای خدماتی وآژانسهای موردی .

تهیه گزارش هزینه ای مربوط به خودر وهای دولتی به تفکیک خودر و.

رسیدگی به تصادفات وتخلفات رانندگان وسایل نقلیه دولتی .

تشکیل جلسات با حضور پرسنل تحت سرپرستی وهمکاری وهمفکری با آنها جهت ارتقاء مستمر کیفیت فرایند ها .

انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق.

تدارکات :

دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه .

رسیدگی به درخواست های رسیده وارجاع آنها به کارپردازن .

رسیدگی به برگهای استعلام بهای دریافتی وارجاع مجدد آنها به کارپردازان .

راهنمایی کارپردازان در تهیه اقلام مورد نیاز حتی الامکان از مراکز وارگانهای دولتی .

رسیدگی به اسناد خرید برای تطبیق با مقررات مربوطه وامضای آنها .

تهیه پیش نویس آگاهی های مناقصه قرار داد وخرید ونامه های مربوطه .

شرکت در کمیسیون های مناقصه .

نظارت در تهیه وخرید نیازمندیهای مرکز با توجه به بودجه تدارکاتی تنظیم شده .

کسب نظرات از واحد ها درخواست کننده کالااز نظر کنترل کیفیت اقلام  خریداری شده پس از تحویل کالا .

ارائه راهنمایی های لازم درباره مشخصات وکمیت اقلام تدارکاتی .

تهیه کتب مربوط به معرفی مراکز تولید ،تهیه وتوزیع کالا وخدمات .

اطلاع از قیمت اجناس وخدمات در مراکز اصلی .

شناسایی دقیق مراکز اصلی تولید وتوزیع کالا وخدمات مورد نیاز.

شناسایی مراکزی که در مواقع اضطراری نیاز واحد را به کالا وخدمات رفع می نماید وتهیه فهرستی از آنها.

آشنایی با قوانین محاسبات عمومی در ارتباط با خرید کالا وخدمات تنظیم اسناد.

آشنایی با آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه در حد رفع نیاز وعدم واخواهی اسناد مربوطه.

حصول اطمینان از صحت انجام خرید از مراکز اصلی تولید ،تهیه وتوزیع .

نظارت برصحت تنظیم اسناد ومدارک مثبته خرید .

نظارت برکمیت وکیفیت وصحت خرید کالا وخدمات ویا ترخیص کالا وخدمات وتحویل آنها به انبار یا واحد .

کاهش میزان واخواهی اسناد تنظیمی اسناد وتنظیمی تدارکات نسبت به سال قبل.

نظارت برگزارش تنخواه گردان دریافتی کارپردازان ومیزان آنها .

انجام بررسی های  لازم برای شناخت بازار وآگاهی از نوسانات قیمت ها .

تقیسم درخواست های خرید تعمیر وغیره بین کارپردازان برحسب  تخصیص ومهارت آنها وراهنمایی آنها.

تعیین اولویت خرید ها با کسب نظر سرپرست .

معرفی مراکز اصلی تولید وتوزیعی به کارپردازان .

تهیه پیشنهاد برای فروش تعویض کالا ووسایل اسقاط غیر اسقاط نامناسب .

جلوگیری از خرید واسطه های موجود در بخش توزیع.

اقدام جهت عودت کالاهای معیوب وناقص .

تهیه گزارش عملکرد تدارکات وهر یک از کارپردازان به سرپرست بطور ماهانه.

ارائه نظر مشورتی در ارزشیابی کارکنان سرپرستی .

انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق.

خدمتگزار:

دریافت برنامه کاری روزانه ودستور العمل مربوطه از مسئول واحد خدمات .

درخواست وتحویل وسایل ومواد مورد نیاز بهداشتی ونظافت از مسئول واحد .

نظافت محدوده موظف در دفعات تعیین شده .

گرد گیری وتمیز کردن وسایل اداری – پرده – پنجره ودرب محدوده موظف .

نظافت وضد عفونی کردن سرویس های بهداشتی .

جمع آوری اوراق باطله – زباله وگرد آوری آنها در نایلون مربوطه در محل تخلیه زباله مرکز ومراکز تابعه .

تمیز کردن ظروف زباله اتاق ها ونایلون کشی آنها بطور روزانه .

جابجایی وسایل ولوازم اداری وفنی براساس دستور مسئول واحد .

مبادله مکاتبات  وپرونده ها وتوزیع آنها بین واحد های داخلی .

حفاظت از اماکن یا تجهیزات ووسایل براساس دستور مسئول واحد .

اداره آبدارخانه  تحت مسئولیت با رعایت موازین بهداشتی.

تهیه وتوزیع چای روزانه کارکنان .

گزارش موارد مورد مشاهده  در امور خدماتی به مسئول واحد .

خاموش کردن چراغ ها – بستن شیرهای آب – رعایت امور ایمنی هنگام ترک ساختمان در پایان وقت اداری.

رعایت اصول بهداشتی فردی اعم از کوتاه  نگهداشتن ناخن ها – پوشیدن دستکش ولباس های مخصوص .

 

مسئول نقلیه :

توزیع مناسب وسایل نقلیه بین واحد ها ومراکز با توجه به درخواست های اعلام شده .

تنظیم بر نامه رفت وبرگشت سرویس های اداری.

شرح وظایف کارپرداز :

دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه .

دریافت در خواست ها از واحد ها ومراکز مختلف مرکز ثبت آنها در دفاتر مربوطه .

رسیدگی به درخواست های رسیده امضاءهای مجاز برگه ها ودستور خرید آنها.

مطالعه کتب مربوط به معرفی مراکز تولید وتهیه وتوزیع کالا .

کمک در تهیه برگ استعلام بها وتکمیل جدول مقایسه ای مربوطه .

شناسایی دقیق مراکز اصلی تولید وتوزیع کالا وخدمات مورد نیاز واحد.

اطلاع از قیمت اجناس وخدمات در مراکز اصلی .

استعلام حداقل بها پیش از خرید وگزارش آن به سرپرست مربوطه .

کوشش در انتخاب بهترین نوع کالا وارائه آن به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات .

آشنایی باآیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه در حد رفع نیاز وعدم واخواهی اسناد مربوطه .

آشنایی با قانون محاسبات عمومی در ارتباط با خرید کالا وخدمات وتنظیم اسناد .

آگاهی دقیق از نرخ وتخفیف اجناس خریداری شده واطمینان از اینکه  برابر مشخصات  خواسته شده بوده وبا مناسب ترین قیمت تهیه شده است .

ترتیب حمل اجناس خریداری شده به مرکز بهداشت .

تنظیم اسناد برگ درخواست استعلام بها قبض انبار حواله انبار ویا صورتجلسه آن.

تحویل اجناس خریداری شده  به انبار مرکز بهداشت ودریافت  رسید.

استعلام اولویت انجام درخواست ها از سرپرست .

ارائه یک نسخه از برگ درخواست جنس واعلام عدم موجودی توسط مسئول انبار وفاکتور خرید وقبض  انبار ویک نسخه از دستور خرید واستعلام بها به حسابداری مرکز بهداشت .

تنظیم فهرست مواد وکالا های خریداری شده  با قیمتهای پرداختی وانطباق اسناد وفاکتور.

خودداری از خرید کالا از واسطه .

دریافت تایید از متصدیان فنی آزمایشگا ه مبنی  برانطباق کیفیت اجناس  خریداری شده با برگ درخواست .

پس از اعلام عدم موجودی یا کاهش موجودی مجاز توسط انبار دار اقدام به خرید نماید .

دریافت استعلام بها پس از تامین اعتبار دریافت تنخواه گردان لازم.

خودداری از خرید درخواستهای که فاقد مشخصات کالا می باشند.

تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر فاکتور.

کاهش تعداد اسناد واخواهی شده نسبت به سال قبل.

پیگیری رفع نقص اسناد واخواهی شده .

ارائه اسناد ودریافت تنخواه واخواهی شده.

تسویه حساب تنخواه گردان دریافتی در هرسال .

عودت کالا های معیوب یا ناقص ومستعمل خریداری شده .

همکاری با دیگر کارپردازان .

تهیه گزارش های  لازم برای سرپرست مربوطه .

انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق.

مسئول انبار :

دریافت کالا :

تحویل وکنترل کالاهای وارده به انبار .

تطبیق کالای خریداری شده با مشخصات فاکتور مربوطه .

صدور قبض انبار برای کالای وارده به انبار با درج کامل اطلاعات مربوطه .

صدور فرم مرجوعی به انبار اقدام بازگشتی از واحد های تابعه .

انبار کردن وثبت کالا :

تعیین مکان مناسب برای انبار کردن کالا ها براساس  نوع وزن  حجم  کثرت مصرف .

جدا سازی اقلام قابل اشتعال از سایر کالا ها .

تحویل مدارک کالا های وارده به انبار وتحویل بهخ انبار دار جهت ثبت در دفاتر مربوطه .

رسیدگی به موجودی انبار بمنظور ذخیره لازم با توجه به مصرف واحد ها .

تنظیم وصدور در خواست  خرید اقلام مورد نیاز .

حفاظت وایمنی کالا :

مراقبت ورعایت تدابیر ویژه پیشگیری از آتش سوزی وفساد – از بین رفتنی – معیوب شدنی

نظارت ورعایت اصول بهداشتی انبار

درخواست سمپاشی یا طعمه گذاری برای جلئوگیری از حیونات وحشراتن

اقدامات لازم جهت ایمنی اقدام از سرقت

کنترل تاریخ مصرف بوفه از اقلام مصرفی با توجه به تاریخ انقضای آنها

تهیه برنامه های لازم جهت کاهش ضایعات انبار

نظارت وگزارش:

گزارش اقلام فاسد – معیوب –بلا مصرف در انبار به سرپرست مربوطه .

نظارت بر ورود وخروج لوازم از انبار براساس  اسناد مربوطه .

نظارت ورسیدگی به کلیه اقلام مندرج در کارت انبار.

نظارت برثبت وتنظیم دفتر موجودی انبار وسیستم کاردکس انبار وثبت اقلام وارده وصادره تعیین  موجودی.

راهنمایی کارکنان تحت پوشش .

 

راننده :

دریافت دستور برنامه مار از سرپرست مربوطه .

مقررات راهنمایی ورانندگی را رعایت نماید .

ضوابط تعیین شده در نقلیه را رعایت نماید.

جرائم ناشی از تخلفات رانندگی نداشته باشد.

در تصادفات رانندگی مقصر نباشد .

قبل از حرکت کلیه قسمتهای وتجهیزات ووسایل را بازدید ورفع کند (آب ،روغن ، سوخت ولاستیک ها وغیره )

قبل از حرکت درون وبیرون خودرو را نظافت نماید .

وسایل هشدار دهنده مانند سرعت سنج ، در جه آب وروغن ، و....... را همواره آماده نگه دارد .

خودر وها را بعد از از بررسی بدنه  وتجهیزات ووسایل تحویل گیرد.

مطابق با ضوابط وقوانین امور مربوط به بیمه شخص ثالث وبیمه سرنشین خودرو را پیگیری  کند .

تعمیرات ساده وتعویض بعضی از قطعات ولاستیک ها را انجام دهد.

در راس موعد مقرر نسبت به تعویض قطعات ، تعمیرات ، بازدید های فنی اقدام کند.

کپسول اطفائ حریق مناسب رابرای خودر ودر خواست نماید .

هر گونه نقص یا نارسایی را به سرپرست اعلام نماید .

خودرو را به وسایل ضد سرقت مجهز نماید .

خودرو را درمحل امن متوقف سازد .

بر مصرف صحیح سوخت وروغن خودرو ی تحویلی نظارت کند.

برمدت استفاده از باطری نظارت کند .

برانجام صحیح تعمیرات واستفاده از لوازم یدکی نو واستاندارد نظارت  کند.

مطابق با فرم درخواست  به مامورین اعزامی ارئه خدمت  کند ومسیر مغایر را به سرپرست گزارش  کند.

میزان کارکرد روزانه وماهانه خودرو را بطور دقیق  ثبت کند .

ثبت مسیر در دفتر مخصوص وگرفتن امضاء از استفاده کننده .

انجام دیگر کارهای مربوط برابر دستور مقام مافوق .

 

شرح وظایف نگهبان :

دریافت دستور وبرنامه کاری از مسئول واحد .

شناسایی کامل همکاران ومراجعین مرکز ومراکز تحت  پوشش .

جلوگیری از ورود وسایل  -افراد غیر  مجاز به مرکز .

جلوگیری از خروج اموال بدون پروانه خروج .

دریافت وجمع آوری برگه های مرخصی ساعتی – ماموریت ساعتی وتحویل روزانه به مسئول واحد .

نظارت برورود وخروج اتومبیل ها وجلوگیری از ورود اتومبیل های غیر مجاز .

جلوگیری از تجمع افراد ناشناس در محوطه مرکز.

کمک گرفتن از نیروی انتظامی در مواقع لزوم براساس دستور مسئول واحد .

اطلاع وشناخت از نحوه عمل ومحل کپسول های آتش نشانی ووسایل ایمنی ساختمان

حفظ ومراقبت از اموال مرکز در حوزه ماموریت خود .

تحویل وتحول در راس ساعت مقرر وارائه توضیحات لازم به نگهبان بعدی .

رعایت ادب ونزاکت با مراجعین .

 

 

مسئول کارگزینی :

دریافت دستور برنامه کار از سرپرست مربوطه .

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی ومتصدیان امور عمومی در زمینه قوانین ومقررات اداری .

برنامه ریزی جهت گزارش دهی به موقع آمار نیروی انسانی  مراکز تحت پوشش .

برنامه ریزی جهت تسریع دراجرای صدور احکام ارزشیابی عملکرد سالانه ،ارتقائ گروه ، بازنشستگی ،استخدام

نظارت برعملکرد متصدیان امور عمومی مراکز تابعه ونحوه اجرای قوانین ومقررات اداری

نظارت برنحوه  عملکرد پرسنل قسمتهای مختلف کارگزینی ورفع اشکالات  عملکردی آنها.

نظارت برنحوه گزارشات برنامه نرم افزار تایمکس وپیگیری اصلاح اشکالات آن

شرکت دردوره های آموزشی واستفاده عملی از آموخته ها.

انتقال آموخته ها به کارکنان تحت سرپرستی .

اطلاع وآشنایی از قوانین ومقررات جاری وارائه آموزش های لازم به پرسنل مرتبط با آنها

آشنایی کامل با امکانات نرم افزاری کارگزینی ونرم افزار تایمکس وپیگیری جهت افزایش وبهبود توانایی های برنامه

تهیه شرح وظایف کارکنان تحت  سرپرستی وابلاغ به آنها .

انجام بموقع مکاتبات مربوط به ارتقاء گروه بازنشستگی ،انتصاب ،استخدام ،انتقال .

انجام مکاتبات متفرقه در خصوص نیازهای کارکنان مراکز.

نگهداری وطبقه بندی بخشنامه ها .

ارائه نظر مشورتی در ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی .

همکاری وهمفکری با پرسنل تحت سرپرستی در جهت ارتقاء مستمر کیفیت فرآیند ها .

انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور کیفیت فرایند ها .

شرح وظایف کارگزین :

دریافت دستور وبرنامه کار ازسرپرست مربوطه .

گرد آوری مدارک لازم برای تشکیل پرونده .

تهیه وتنظیم پیش نویس خلاصه پرونده کارگزینی کارکنان .

تنظیم پیش نویس مکاتبات لازم با واحد های ذیربط .

تهیه وتنظیم پیش نویس احکام مرخصی (استحقاقی ،استعلاجی ، بدون حقوق ) ارتقای گروه و.....برابر قوانین ومقررات ونظر مسئولین مربوطه .

کارشناس کارگزینی :

رسیدگی به پیشنهادات ودر خواست های رسیده درباره امور استخدامی ، تبدیل وضع استخدامی ، ارتقای گروه ، بازنشستگی .

تهیه وتنظیم کارت مرخصی پرسنل.

تهیه لیست کارکرد ماهانه پرسنل  واعلام به سرپرست مربوطه .

گرد آوری اطلاعات مورد نیاز برای وضع کارکنان با توجه به قوانین ومقررات مربوطه .

تهیه گزارش های لازم برای سرپرست مربوطه .

انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور  مافوق .

شرح وظایف بایگان:

دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه .

تفکیک نامه ها وبایگانی آنها واسناد واوراق ومدارک وتهیه فهرست مربوطه برابر روش تعیین شده .

شماره گذاری پرونده ها برابر تاریخ صدور ونگهداری آنها .

استخراج وتحویل پرونده  پرسنل به کار گزینی برحسب نیاز .

پیوست کردن پرونده با سوابق مربوط به هر یک از نامه های که سوابق آنها خواسته شده  وبایگانی مجدد آنها وثبت در دفاتر مخصوص .

ضبط اوراق در پرونده های مربوط وجایگزین کردن آنها

صورت  برداری ،طبقه بندی وکد گذاری وبایگانی پرونده ها .

برگ شماری – پشت نمره کردن برگهای پرونده ها .

نگهداری دفتر اندکس یا کارته ای مخصوص بایگانی وتعیین شماره هر یک از پرونده ها

آماده کردن پرونده هایی که بایستی به خارج از اداره فرستاده شوند .(شمارش برگها ، لاک ومهر کردن ، تهیه فهرست وغیره )

انتقال پرونده ها ی پایان یافته به بایگانی راکد با اجازه سرپرست مربوطه .

تهیه گزارش های لازم .

انجام دیگر کارهای مربوط برابر دستور مقام مافوق

 مسئول دبیر خانه :

ثبت نامه ها وبخش نامه ها وارده در دفتر اندیکاتور وشماره گذاری آنها .

تفکیک وتوزیع نامه ها جهت اقدام به واحد های مربوطه وپیگیری آنها .

حفظ ونگهداری نامه ها وبخش نامه ها ،اسناد ومدارک وپرونده های محلی پرسنل .

پیگیری اجرای به موقع قوانین وبخش نامه ها تا حصول نتیجه .

توزیع دعوت نامه ها وصورتجلسه شوراهای بهداشتی مراکز وارسال به محلهای مربوطه .

 

متصدی چاپ وتکثیرونامه رسان  :

در یافت دستور وبرنامه کاری از مسئول واحد

فتوکپی  -پلی کپی – زیراکس – وتکثیر جزوات وسایر اوراق به تعداد مورد نیاز براساس  درخواست واحد ها ودستور مسئول واحد

شمارش ، بسته بندی ، چسب زنی ودوخت وبرش برگهای تکثیر شده .

نگهداری وبایگانی فرم ها ونمونه های تکثیری واحد ها ومراکز .

نگهداری وسرویس ونظارت مستمر دستگاه ها ووسایل ولوازم مورد استفاده .

نظارت برنحوه کار وکیفیت وسایل لوازم مورد استفاده واقدام به موقع در جهت رفع نقص.

در خواست تعمیر یا تعویض قطعات وسایل ولوازم مورد استفاده در موقع مناسب .

در خواست لوازم مورد نیاز بر اساس برنامه  ذخیره سازی .

دریافت لوازم در خواست  شده .

تهیه گزارش عملکرد ماهیانه .

نامه رسان :

دریافت برنامه ودستور کار از سرپرست مربوطه

در یافت مکاتبات نشریات نامه ای اداری مدارک واحکام دعوت نامه ها جزوه ها امانات وثبت مشخصات آنها در دریافت رسید .

توزیع مکاتبات و.... بین واحد ها وگیرندگان آن ودر یافت رسید .

برگشت دادن مکاتبات ونشریات و....که بنا به دلایلی به گیرندگان مربوطه  تحویل نشده است .

پست کردن نامه ها وامانات پستی ومانند آنها از طریق اداره پست وتلگراف ودیگر مراجع ودر یافت رسید .

مراقبت ونگهداری اسرار محرمانه در حدود وظایف شغلی .

مراقبت در جلو گیری از گم شدن اسناد ومدارک ومکاتبات .

مراقبت در استفاده در ست از وسیله نقلیه در اختیار برای جلوگیری از استهلاک بی رویه آن

گزارش فعالیتها ، مشکلات به سرپرست مربوطه .

انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق .

مسئول حضور وغیاب

 

اعلام شروع بکار در پایان کار پرسنل طبق فرمهای موجود در اسرع وقت .

تنظیم وکنترل دفاتر حضور وغیاب  با دستور مقام مافوق وتهیه گواهی انجام کار ماهیانه .

تنظیم کارت  مرخصی پرسنل وثبت مرخصی های روزانه ومرخصی ساعتی در کارت مرخصی پرسنل .

مطابقت کارت مرخصی پرسنل با کارت موجود در کارگزینی مرکز بهداشت غرب هر ماه 1 بار.

امور رفاهی :

پیگیری امور مربوط به وام كاركنان وتهیه تسهیلات رفاهی (سفر ،بیلط مکان های تفریحی وشهربازی 

پیگیری مکاتبات مربوط به - امور بيمه تكميلي كاركنان و جانبازان

بستن قرارداد با مجتمع هی تفریحی واتحادیه کارکنان جهت استفاده پرسنل وتسهیلات خانواده هایشان